جناب آقای دکتر  مهدی مقرنسی

انتخاب جناب عالی را به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی درسال 96

 تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

((دانشکده علوم ورزشی))