برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

آقای فیصل احمدخواه

با عنوان

" مقایسه میزان اکسایش چربی در فعالیت ورزشی تناوبی شدید با تناوب های استراحتی متفاوت (فعال،غیر فعال و فعال/غیر فعال) در مردان دارای اضفه وزن و چاق"

با راهنمایی آقای دکتر سعید ایل بیگی

مورخ 1396/8/29

 ساعت 13:30

آزمایشگاه دانشکده علوم و رزشی