اطلاعیه

دانشکده علوم ورزشی با همکاری انجمن علمی اقدام به برگزاری مسابقه پوستر نویسی  می نماید.
علاقمندان می بایست مقالات خود را با قرار دادن در قالب تهیه پوستر حداکثر تا تاریخ 5 آذر ماه  تحویل نمایند.
 
 تاریخ برگزاری 13 آذر ماه روز دوشنبه ساعت 12-10 
محل آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی
 
ضمنا در صورت هرگونه سوال می توانید به خانم فرشته احمدآبادی (اتاق فکر استان-معاونت فرهنگی دانشگاه)
مراجعه فرمایید.

به پوستر های برتر جوایزی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

قالب تهیه پوستر به مناسبت هفته پژوهش 96