اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نفیسه عربشاهی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش:فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر سعید ایل بیگی

تحت عنوان:

مقایسه عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و وضعیت بدنی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند

ساعت  13:30       روزسه شنبه     مورخ 1396/4/27     

مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی