به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند

آزمون جامع شفاهی دانشجویان در نیم سال دوم 96-95

روز دوشنبه مورخ 96/3/22 ساعت 10-8 برگزار خواهد شد.