جلسه دفاع رساله

آقای امین اله دشتیان  استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور

با عنوان: تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف ویتامین E بر بیان mRNA ژن های سرکوب گر تومور P۵۳ و PTEN غده پروستات غده پروستات موش های نر

روز چهارشنبه  مورخ    96/3/17 ساعت13 مکان : ساختمان آزمایشگاههای دانشکده علوم ورزشی