تاریخ و مکان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم ورزشی

 روز سه شنبه مورخ  96/3/16

مکان آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی

درس: سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی      مدرس: آقای دکتر افضل پور  ساعت 10- 8

درس: پاسخ های هورمونی به فعالیت ورزشی      مدرس: خانم دکتر ثاقب جو ساعت 12- 10

درس: فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق    مدرس: آقای دکتر مقرنسی  ساعت 15- 13