جلسه دفاع سمینار


آقای امین اله دشتیان
 استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور

با عنوان:
تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف ویتامین E بر بیان mRNA ژن های سرکوب گر تومور P۵۳ و PTEN غده پروستات غده پروستات موش های نر


روز سه شنبه  مورخ    96/3/9
ساعت 12
مکان : ساختمان آزمایشگاههای دانشکده علوم ورزشی

**************************************************

آقای هادی باشفاعت

 استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور

با عنوان:

تأثیر تمرین  با محدودیت جریان خون بر عملکرد ورزشی و شاخص های آنژیوژنزیس دانش آموزان دوچرخه سوار مبتدی

روز سه شنبه  مورخ    96/3/9

ساعت 12:30

مکان : ساختمان آزمایشگاههای دانشکده علوم ورزشی