اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم زوفا زنجیریان

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

تحت عنوان:

تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی با و بدون مصرف رزواترول بر سطوح پروتئین سیرتوئین-3 و اگزو گوانین گلیکوسیلاز-1 بافت کبد موش های نر

درساعت: 13       روز: چهارشنبه     مورخ: 1396/3/3      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی