جناب آقای دکتر سعید ایل بیگی

ارتقای علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض نموده و سلامت و تداوم موفقیت های علمی شما را در کسب درجات علمی بالاتر از

خداوند متعال خواستاریم.