جلسه دفاع سمینار

آقای امین اله دشتیان

 استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور

با عنوان:

تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف ویتامین E بر بیان mRNA ژن های سرکوب گر تومور P53 و PTEN غده پروستات غده پروستات موش های نر

روز شنبه  مورخ    1395/10/11

ساعت 14

مکان : ساختمان آزمایشگاههای دانشکده علوم ورزشی