جلسه دفاع دکتری

آقای صادق چراغ بیرجندی

با عنوان: "بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال-آرژنین بر سطوح سرمی آیریزین، عامل رشد فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم در مردان جوان چاق"

استاد راهنما: خانم دکتر مرضیه ثاقب جو

روز شنبه مورخ 1395/10/11

ساعت 12

مکان : ساختمان آزمایشگاههای دانشکده علوم ورزشی