اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای سید هادی جلال نیا

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

تحت عنوان:

تاثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان پروتئین آوری و دفع برخی الکترولیت های دانش آموزان پسر 16 تا 18 سال

درساعت: 11   روز: یکشنبه     مورخ: 1395/08/23      مکان: اتاق 406