اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد صادق نادی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر سعید ایل بیگی

 

تحت عنوان:

مقایسه الگوی شکست گردن استخوان ران در دو زاویه طبیعی و غیر طبیعی (کوکساوارا،کوکساوالگا) در زنان یائسه فعال و غیر فعال با روش المان محدود.

درساعت: 12ظهر روز: یکشنبه مورخ: 1395/08/09 مکان: اتاق 407