اطلاعیه

جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم الهام قاسمی

رشته: تربیت بدنی   گرايش: فیزیولوژی ورزشی       

دانشكده: علوم ورزشی  

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور      

    

تحت عنوان:

تاثير10 هفته تمرين تناوبي شديد و مكمل چاي سبز بر پاسخ به فعاليت ورزشي حاد و سطوح سرمی پایه ی سیرتوئین1، PGC-1αو کاتالاز در زنان داراي اضافه وزن

درساعت: 14بعدازظهر            روز: چهارشنبه           مورخ: 1395/08/05    مکان: اتاق 406