آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه افتتاح شد.

E1

E2

E3