اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای مهران غفوریان

رشته: مدیریت ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر علی ثقه الاسلامی

تحت عنوان:

بررسی حمایت والدین از کودکان خود جهت شرکت در کلاس های ورزشی اوقات فراغت شهر تربت جام

ساعت  12:30       روزدوشنبه     مورخ 1396/4/19     

مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی