اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

آقای امیر فیاض زاده

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر جعفر خوشبختی

تحت عنوان:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی والیبال استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل swot

درساعت: 12        روز: شنبه     مورخ: 1396/2/9      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی