اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

آقای حسین طالبی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

تحت عنوان:

سنجش میزان نوآوری و کارآفرینی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از دیدگاه فارغ التحصیلان

درساعت: 12        روز: شنبه     مورخ: 1395/12/14      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی

*******************************

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

آقای امین یکه خانی

رشته: مدیریت ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر سیده عذرا میرکاظمی

تحت عنوان:

تتبیین اثربخشی تیمی بر اساس سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی در دانشجویان شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

درساعت: 13        روز: شنبه     مورخ: 1395/12/14      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی