اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه خیابانی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

تحت عنوان:

تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر سطوح استراحتی و پاسخ به فعالیت ورزشی حاد شاخص های سرم زنان دارای اضافه وزن

درساعت: 13        روز: شنبه     مورخ: 1395/11/9      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی