اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نائمه رجائی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

تحت عنوان:

تاثیر انواع کشش بر ضربان قلب، تعداد چرخه های دست، درک فشار و رکورد شنای 50 و 200 متر شناگران دختر

درساعت: 7:30 صبح       روز: چهارشنبه     مورخ: 1395/11/6      مکان: آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی