اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بی بی مریم حسینی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: مدیریت ورزشی

دانشكده: علوم ورزشی

استاد راهنما: دکتر علی ثقه الاسلامی

تحت عنوان:

نقش تسلط ربع های مغزی و هوش هیجانی در روحیه کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با تأکید بر ورزش به عنوان متغیر میانجی

 

درساعت: 13       روز: شنبه     مورخ: 1395/10/4      مکان: اتاق 406