برگزاری جلسه دفاع سمینار دانشجویان دکتری

 

آقای امین اله دشتیان

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

زمان:

شنبه 94/11/24  ساعت 12

مکان:

کلاس آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

**********************************************************  

آقای هادی باشفاعت

استاد راهنما: دکتر محمد اسماعیل افضل پور

زمان:

شنبه 94/11/24  ساعت 13

مکان:

کلاس آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی