جناب آقای صابر ساعد موچشی

دانشجوی محترم مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

انتخاب جناب عالی به عنوان یکی از مشمولین جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95-94 را تبریک عرض نموده

و آرزوی موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.