دانشکده علوم ورزشی

Sport

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از سال 1374 با گزینش 30 دانشجو در دوره روزانه در دل دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس گردید. در سال 1386 طرح تفکیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شورای گسترش آموزش عالی ارائه، و موافقت اصولی آن در شورای گسترش آموزش عالی (مورخ 1388/12/27) گرفته شد. بدنبال این مصوبه، در تاریخ 1388/3/5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور کامل از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک گردید. در حال حاضر 1 استاد تمام، 6 دانشیار رسمی، 3 استادیار  و 3 کارشناس آموزشی تمام وقت مشغول بکار هستند و نيروی انسانی کافی برای امور آموزشی، اجرایی و اداری دانشكده بشمار می روند. علاوه بر اين، بدليل وجود نيروهاي بومي متخصص و تعامل با دانشگاه هاي همجوار، در حدود 20 نفر از متخصصین و دانش آموختگان رشته علوم ورزشی نيز با دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند همكاري نزديك و پيوسته دارند. در راستای گسترش فعالیت های پژوهشی، کمک به توسعه علمی رشته علوم ورزشی و انتشار جدید یافته های علمی؛ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند توانست مجوز چاپ نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون بررسی نشریات کشور اخذ نماید.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
 علوم ورزشی 1 6 3 - 10

رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
رشتهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 علوم ورزشی علوم انسانی ورزش 51 - -  51
 علوم ورزشی علوم زیستی ورزش 54 - -  54
 علوم ورزشی - 124 - - 124
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - 28 - 28
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی - 32   32
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی - 40 - 40
فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - - 27 27
    229 100 27 356