1320749672 sport.goods

در حال حاضر دانشکده علوم ورزشی، دارای یک گروه مصوب با عنوان علوم ورزشی می باشد.

 در مقطع کارشناسی: رشته علوم ورزشی 

در مقطع کارشناسی ارشد : دو  رشته (فیزیولوژی ورزشی با دو گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی و فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض)

رشته مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی)

در مقطع دکتری : رشته فیزیولوژی ورزشی (گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)

 

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 6 3 - 10