امور عمومی محسن اردشیری
تصویر
0563202042 05632202301-223
Mohsenardeshiri364[at]yahoo.com 0563202032
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناس خدمات آموزشی منیره ترکاونی
تصویر
05632202032 05632202301-315
M.tarkavany[at]birjand.ac.ir 05632202032
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناس آموزشی پریوش شیرزائی
تصویر
- 0563202301-234
pshirzaei[at]birjand.ac.ir 05632202032
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناس آموزشی ملیکا مودی
تصویر
- 05632202301-234
melikamoudi[at]birjand.ac.ir 05632202032
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناس آموزشی مهتاب ناصح
تصویر
- 05632202301-234
mahtabnasseh[at]birjand.ac.ir 05632202032
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی