Sport

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از سال 1374 با گزینش 30 دانشجو در دوره روزانه در دل دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس گردید. در سال 1386 طرح تفکیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شورای گسترش آموزش عالی ارائه، و موافقت اصولی آن در شورای گسترش آموزش عالی (مورخ 1388/12/27) گرفته شد. بدنبال این مصوبه، در تاریخ 1388/3/5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور کامل از دانشکده ادبیات و علوم انسانی منفک گردید. در حال حاضر 1 استاد تمام، 5 دانشیار رسمی، 3 استادیار  و 3 کارشناس آموزشی تمام وقت مشغول بکار هستند و نيروی انسانی کافی برای امور آموزشی، اجرایی و اداری دانشكده بشمار می روند. علاوه بر اين، بدليل وجود نيروهاي بومي متخصص و تعامل با دانشگاه هاي همجوار، در حدود 20 نفر از متخصصین و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی نيز با دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند همكاري نزديك و پيوسته دارند. در راستای گسترش فعالیت های پژوهشی، کمک به توسعه علمی رشته تربیت بدنی و انتشار جدید یافته های علمی؛ دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند توانست مجوز چاپ نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون بررسی نشریات کشور اخذ نماید.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 5 3 - 9

رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 تربیت بدنی و علوم ورزشی    علوم انسانی ورزش 64 - - 64
علوم زیستی ورزش 100   -- 100
فیزیولوژی ورزشی کاربردی - 13 - 13
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض - 38 - 38
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - - 15 15
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی - 44 - 44
فیزیولوژی ورزشی - - 9 9
جمع   164 95 24 283