رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
استادیار علی ثقه الاسلامی
تصویر
cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami aseghatoleslami[at]birjand.ac.ir
تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202042

معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشیار مرضیه ثاقب جو
تصویر
cv.birjand.ac.ir/saghebjou m_saghebjoo[at]birjand.ac.ir
تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202042

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشیار جعفر خوشبختی
تصویر
cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti jkhoshbakhti[at]birjand.ac.ir
تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202301-387