رییس دانشکده علوم ورزشی
استادیار علی ثقه الاسلامی
تصویر
cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami aseghatoleslami[at]birjand.ac.ir
علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202042

معاون دانشکده علوم ورزشی
دانشیار سعید ایل بیگی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/ilbeigi silbeigi[at]birjand.ac.ir
علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202042

مدیر گروه علوم ورزشی
دانشیار جعفر خوشبختی
تصویر
cv.birjand.ac.ir/khoshbakhti jkhoshbakhti[at]birjand.ac.ir
علوم ورزشی طبقه دوم
05632202032 05632202301-387