اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان مجترم مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی می رساند، طبق صورت جلسه شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکدهمورخ 1395/7/4 ضروری است پس از تصویب پروپزال تحصیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، گزارشات سه ماهه خود را از تاریخ تصویب طرح به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند. گزارشاتی که در موعد مقرر تحویل نشود، منجر به کاهش نمره تشویقی خواهد شد.