به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تاریخ آزمون جامع دکتری 1395/3/16 بوده و موارد آزمون به شرح ذیل می باشد:

 

ساعت 10-8   پاسخ های ایمنی به فعالیت ورزشی

ساعت 12-10  پاسخ های هورمونی به فعالیت ورزشی

15-13 سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی