قابل توجه دانشجویان محترم

تعداد فصول پایان نامه مطابق روال قبلی در قالب 5 فصل می باشد، شامل:

فصل اول-  طرح تحقیق

فصل دوم- مبانی نظریه و پیشینه تحقیق

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

فصل چهارم- یافته های تحقیق

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

الگوی زیر، صرفاً به منظور استفاده صحیح از فونت ها، صفحه آرایی، شماره گذاری صفحات ابتدایی و متن پایان نامه، طرح روی جلد و پشت جلد و شیوه نگارش چکیده فارسی و انگلیسی می باشد.

فایل راهنمای نگارش 

مقطع کارشناسی ارشد ورودی ماقبل 94

مقطع دکتری ورودی ماقبل 92