دکتر محسن محمدنیا احمدی آزمایشگاه حرکت شناسی و بیومکانیک
تصویر
056 - 32202042 056 - 32202042
m.m.ahmadi2005[at]birjand.ac.ir آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر محسن محمدنیا احمدی آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش
تصویر
056 - 32202042 056 - 32202042
m.m.ahmadi2005[at]birjand.ac.ir آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی